5021B / Green Bay, WI / Train 216 / Flambeau 400 / Depot